Δικηγορικό Γραφείο

Απόφαση ΔΕΕ της 12ης Ιουλίου 2018, στην υπόθεση C-89/17, Ιθαγένεια

Όταν πολίτης της Ένωσης επιστρέφει στο κράτος μέλος καταγωγής του, το κράτος αυτό υποχρεούται να διευκολύνει την είσοδο και τη διαμονή του συντρόφου του, υπηκόου τρίτης χώρας, με τον οποίο ο πολίτης της Ένωσης έχει σταθερή σχέση. Σχετικός σύνδεσμος από το ανακοινωθέν τύπου : https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/cp180106el.pdf

Σχετικός σύνδεσμος απόφασης: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203963&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1389847