Δικηγορικό Γραφείο

Τα κριτήρια ανάθεσης των δημοσίων διαγωνισμών (Μέρος ΙI)

Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στο Μέρος Ι (βλ. https://maklaw.gr/dikhgoros/%cf%84%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%af%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1/), η ανάθεση της δημόσιας σύμβασης γίνεται βάσει του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας προσφοράς,η οποία προσδιορίζεται είτε βάσει τιμής (δηλαδή το έως σήμερα ισχύον κριτήριο της χαμηλότερης τιμής), είτε βάσει κόστους (με χρήση προσέγγισης αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος, όπως της κοστολόγησης του κύκλου ζωής, βλ. άρθρο 87 του Ν.4412/2016), και μπορεί να περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, η οποία εκτιμάται μεταξύ διαφόρων κριτηρίων, μεταξύ των οποίων και κοινωνικών πτυχών.

Ειδικότερα, αναφορικά με τις κοινωνικές πτυχές, αυτές δύναται να αφορούν, ιδίως, :

α) την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε «ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού» για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών πριν τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα σε διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης,

β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού,

γ) την καταπολέμηση των διακρίσεων ή/και

δ) την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών.

Επιπλέον, ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών, στα κριτήρια ανάθεσης, μπορούν να περιλαμβάνονται, εκτός όσων ήδη αναφέρθηκαν στο παρόν και στο Μέρος Ι, επιπλέον και ιδίως, η ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των απαιτήσεων της σύμβασης, η επιτυχής επισήμανση προβλημάτων κατά την υλοποίηση και η διαμόρφωση κατάλληλων προτάσεων για την επίλυσή τους, η επαρκής ανάλυση – εξειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας υλοποίησης και των απαραίτητων εργαλείων υποστήριξης της εφαρμογής της, καθώς και η αποτελεσματική επικοινωνία του οικονομικού φορέα με την αναθέτουσα αρχή, κατά το στάδιο της εκτέλεσης της σύμβασης, ο αποτελεσματικός προσδιορισμός – τεκμηρίωση των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας και παρουσίαση εναλλακτικών τρόπων διασφάλισης τους, η ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και η σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές αυτού, η πληρότητα – επάρκεια του καθορισμού των περιεχομένων των προσφερόμενων παραδοτέων και τεκμηρίωση της διασφάλισης εφαρμοσιμότητας των λύσεων που προτείνονται, η καταλληλότητα του μοντέλου οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών, η επάρκεια και σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Έργου, τα επίπεδα διοίκησης, κ.α.

Τόσο στις δημόσιες συμβάσεις παροχής γενικών υπηρεσιών όσο και στις συμβάσεις προμηθειών, μπορεί να εκδίδονται εγκύκλιοι του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σχετικά με τη στάθμιση των επιμέρους κριτηρίων ανάθεσης, τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων ανάθεσης που σχετίζονται με την τεχνική προσφορά, ανά κατηγορία και εκτιμώμενη αξία σύμβασης, από τα οριζόμενα στις οποίες (εν. εγκύκλιοι) μπορεί να αποκλίνει η αναθέτουσα αρχή, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 41 (παρ.5).

Σε κάθε περίπτωση δε, τα κριτήρια ανάθεσης θεωρούνται ότι συνδέονται με το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης, εφόσον συνδέονται με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της σύμβασης σε σχέση με οποιαδήποτε πτυχή της και σε οποιοδήποτε από τα στάδια του κύκλου ζωής της, συμπεριλαμβανομένων και των παραγόντων που εμπλέκονται:

α) στη συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής, διάθεσης ή εμπορίας των εν λόγω έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ή

β) στη συγκεκριμένη διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής της, έστω και αν οι εν λόγω παράγοντες δεν αποτελούν μέρος της υλικής υπόστασής της.

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των Ομάδων κριτηρίων αξιολόγησης ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται, σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 86 του Ν.4412/2016, δηλαδή : U = σ1.Κ1 +σ2 .Κ2+ ..+σν .Κν, όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+..σν=1. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία, και τη λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό στο U.

Αν κριτήριο ανάθεσης έχει οριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής και η διαδικασία σύναψης της σύμβασης διενεργείται από Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή (ΚΑΑ), τα κριτήρια, οι ομάδες στις οποίες αυτά κατατάσσονται, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας αυτών εγκρίνονται από την ΚΑΑ.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η ύπαρξη κριτηρίων ανάθεσης δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την παροχή απεριόριστης ελευθερίας επιλογής στην αναθέτουσα αρχή. Αντιθέτως, τα κριτήρια ανάθεσης σκοπό έχουν να διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και να συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς αυτά και να επαληθεύεται αποτελεσματικά η ακρίβεια των παρεχόμενων από τους προσφέροντες πληροφοριών και αποδείξεων.