Δικηγορικό Γραφείο

Τα κριτήρια ανάθεσης των δημοσίων διαγωνισμών (Μέρος Ι)

Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 67 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), το βασικό κριτήριο των δημόσιων συμβάσεων είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθορίζεται είτε βάσει τιμής (δηλαδή το έως σήμερα ισχύον κριτήριο της χαμηλότερης τιμής, μειοδοσία), είτε βάσει κόστους (με χρήση προσέγγισης αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος, όπως της κοστολόγησης του κύκλου ζωής), και μπορεί να περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει ποιοτικών/ περιβαλλοντικών ή/ και κοινωνικών πτυχών κριτηρίων, που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης.

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής αφορά, ιδίως, στην ποιότητα, στα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, στην προσβασιμότητα, στον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες, στα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και καινοτόμα χαρακτηριστικά και στους σχετικούς με αυτά όρους, στην οργάνωση, στα προσόντα και στην εμπειρία του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης, στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση και στην τεχνική υποστήριξη, στους  όρους παράδοσης, όπως η ημερομηνία παράδοσης, η διαδικασία και η προθεσμία παράδοσης ή η προθεσμία ολοκλήρωσης ή περαίωσης, στην παροχή της εγγύησης καθώς και στην προσαύξηση του προβλεπόμενου  χρόνου εγγύησης. Το στοιχείο του κόστους μπορεί, επίσης, να λαμβάνει τη μορφή σταθερής τιμής ή κόστους βάσει του οποίου οι οικονομικοί φορείς θα ανταγωνίζονται αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων.

Το κριτήριο που αφορά στην  κοστολόγηση του κύκλου ζωής, καλύπτει, στον προσήκοντα βαθμό, μέρος ή το σύνολο των ακόλουθων ειδών κόστους κατά τη διάρκεια του κόστους ζωής ενός έργου : α) το κόστος που βαρύνει την αναθέτουσα αρχή (αα. κόστος κτήσης, αβ. κόστος χρήσης αγ. κόστος συντήρησης αδ. κόστος τέλους του κύκλου ζωής (συλλογής και ανακύκλωσης) β) το κόστος που οφείλεται σε εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που συνδέονται με το έργο.

Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στα έγγραφα της σύμβασης την αντίστοιχη στάθμιση που προσδίδει σε καθένα από τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, εκτός εάν αυτό καθορίζεται μόνο βάσει της τιμής. Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται με την πρόβλεψη περιθωρίου διακύμανσης με το κατάλληλο μέγιστο εύρος. Εάν δεν είναι δυνατή η στάθμιση για αντικειμενικούς λόγους, η αναθέτουσα αρχή επισημαίνει τα κριτήρια με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας.

Όταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής και οι οικονομικοί φορείς έχουν υποχρέωση υποβολής οικονομικών προσφορών τότε πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της συγκριτικής τιμής της προσφοράς προς τη βαθμολογία της. Συγκριτική τιμή προσφοράς είναι η τιμή που υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την τιμή της προσφοράς και, εφόσον προβλέπεται από τη διακήρυξη, το κόστος. Η αναθέτουσα αρχή καθορίζει με σαφήνεια στη διακήρυξη τον ακριβή τρόπο υπολογισμού της συγκριτικής τιμής προσφοράς (π.χ. με μαθηματικό τύπο).

Βασική αλλαγή σε σχέση με το προϋπάρχον νομικό πλαίσιο, συνιστά η διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με την  οποία, στο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.