Δικηγορικό Γραφείο

Το χρονοδιάγραμμα του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού

Η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.0000€), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κατά κανόνα, οι λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένου των σχετικών προθεσμιών και χρονικών περιορισμών) καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, και ακολουθούν τους γενικούς κανόνες που τίθενται εκ του νόμου. Ως εκ τούτου, ο οικονομικός φορέας που ενδιαφέρεται να λάβει μέρος σε κάποιον προκηρυχθέντα συνοπτικό διαγωνισμό, πρέπει να έχει υπόψη του το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

  • Καταρχάς εφόσον οι διαγωνιζόμενος φορέας επιθυμεί να ασκήσει ένσταση κατά της διακήρυξης ή πρόσκλησης συμμετοχής στον διαγωνισμό, μπορεί να την υποβάλει μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η Αναθέτουσα αρχή αποφασίζει επί της ένστασης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης
  • Η ελάχιστη προθεσμία κατάθεσης προσφορών βάσει του νόμου είναι δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων)
  • Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς το επιθυμούν, τους παρέχονται –κατόπιν αιτήματός τους- πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με λεπτομέρειες του διαγωνισμού έως και τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία παραλαβής προσφορών.
  • Εφόσον κατατεθούν οι προσφορές των υποψήφιων οικονομικών φορέων, ακολουθεί ενιαίο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών (δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς), και κατόπιν της αξιολόγησης το αποτέλεσμα επικυρώνεται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας Αρχής. Για την διαδικασία αυτή δεν τίθεται εκ του νόμου συγκεκριμένη προθεσμία, ωστόσο πρέπει να λάβει χώρα το συντομότερο δυνατό και σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα σύμβασης ή την σχετική πρόσκληση.
  • Κατά της ανωτέρω απόφασης της αναθέτουσας αρχής, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να ασκήσει ένσταση έως πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενη πράξης (απόφασης αξιολόγησης) στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται επί της ένστασης αυτής εντός δέκα (10) ημερών μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
  • Κατόπιν, προσκαλείται ο προσωρινός ανάδοχος για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης σε προθεσμία μεταξύ δέκα (10) έως είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης.
  • Εφόσον υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά εμπρόθεσμα, εκδίδεται απόφαση κατακύρωσης από το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας Αρχής και η πράξη αυτή κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, μη υφιστάμενη συγκεκριμένης προθεσμίας εκ του νόμου για την συγκεκριμένη πράξη.
  • Τέλος, κατά της ανωτέρω πράξης της αναθέτουσα αρχής κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ασκήσει ένσταση έως πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της πράξης. Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται επί της ένστασης αυτής εντός δέκα (10) ημερών με την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.