Δικηγορικό Γραφείο

Υποδιαίρεση των δημοσίων συμβάσεων σε τμήματα

Η υποδιαίρεση των δημοσίων συμβάσεων σε τμήματα είναι ένα ζήτημα που αφορά κατά κύριο λόγο τις αναθέτουσες αρχές, καθώς εκείνες θα κληθούν να αποφασίσουν με ποιο τρόπο θα προβούν στην ανάθεση της σύμβασης, με γνώμονα αφενός, την εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την αποφυγή της παράνομης κατάτμησης της επίμαχης σύμβασης και αφετέρου, την ίση μεταχείριση των υποψήφιων οικονομικών φορέων και τη διασφάλιση του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού.

Με τον όρο μεικτές συμβάσεις εννοούνται οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο περισσότερα είδη συμβάσεων, όπως λ.χ. έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες, και κατά τούτο δύνανται να υποδιαιρεθούν εξ αντικειμένου σε τμήματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4412/2016, οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο δύο ή περισσότερα είδη συμβάσεων (έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες) ανατίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στο είδος της σύμβασης που χαρακτηρίζει το κύριο αντικείμενο της σχετικής σύμβασης.

Στην περίπτωση μεικτών συμβάσεων που αποτελούνται εν μέρει από κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες και εν μέρει από άλλες υπηρεσίες ή στην περίπτωση μεικτών συμβάσεων που αποτελούνται εν μέρει από υπηρεσίες και εν μέρει από προμήθειες, το κύριο αντικείμενο καθορίζεται, σύμφωνα με το ποια από τις εκτιμώμενες αξίες των αντίστοιχων υπηρεσιών ή προμηθειών είναι η υψηλότερη.

Διαφορετικά μέρη μιας συγκεκριμένης σύμβασης, τα οποία δύνανται να χωρισθούν αντικειμενικά : Σε περίπτωση συμβάσεων με αντικείμενα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ (πρώην «κλασικός τομέας») και με αντικείμενα που δεν εμπίπτουν σε αυτό (όπως λ.χ. πρώην «εξαιρούμενοι τομείς», βλ. Οδηγία 2014/25/ΕΕ), οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιλέγουν την ανάθεση είτε χωριστών συμβάσεων για τα επιμέρους μέρη είτε μίας ενιαίας σύμβασης. Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν την ανάθεση χωριστών συμβάσεων για τα επιμέρους μέρη, η απόφαση για το εφαρμοστέο νομικό καθεστώς καθεμιάς από τις χωριστές αυτές συμβάσεις λαμβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών εκάστου μέρους. Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν την ανάθεση ενιαίας σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ στη μεικτή σύμβαση που προκύπτει, ανεξαρτήτως της αξίας των μερών, που διαφορετικά θα ενέπιπταν σε άλλο νομικό καθεστώς και ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος από το οποίο θα διέπονταν σε διαφορετική περίπτωση τα μέρη αυτά, με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις μεικτές συμβάσεις που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια. Στην περίπτωση μεικτών συμβάσεων που περιέχουν στοιχεία συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών και συμβάσεων παραχώρησης, η μεικτή σύμβαση ανατίθεται υπό τον όρο ότι, υπολογιζόμενη, η εκτιμώμενη αξία του μέρους της σύμβασης που συνιστά σύμβαση εμπίπτουσα στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ είναι ίση ή ανώτερη από τα αντίστοιχα χρηματικά όρια.

Όταν τα διαφορετικά μέρη μιας συγκεκριμένης σύμβασης δεν μπορεί να χωρισθούν αντικειμενικά, το ισχύον νομικό καθεστώς καθορίζεται με βάση το κύριο αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης. Όταν μέρος μιας συγκεκριμένης σύμβασης καλύπτεται από το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ ή το μέρος δεύτερο του ν. 3978/2011 (Α΄ 137), εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις για τις μεικτές συμβάσεις που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια.

Σε περίπτωση συμβάσεων τόσο με αντικείμενο που καλύπτεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όσο και με αντικείμενο για την άσκηση δραστηριότητας που διέπεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ, οι εφαρμοστέοι κανόνες καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των προαναφερθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν.4412/2016 που αφορά τις μεικτές συμβάσεις που καλύπτουν την ίδια δραστηριότητα και το άρθρο 226 του Ν.4412/2016, που αφορά τις συμβάσεις που καλύπτουν πολλαπλές δραστηριότητες των πρώην εξαιρούμενων τομέων.

Αν η σύμβαση περιλαμβάνει στοιχεία και από δημόσια σύμβαση έργων, το ισχύον νομικό καθεστώς, καθορίζεται  κατόπιν της γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της εκάστοτε αρμόδιας αρχής, αναλόγως του ποσού της σύμβασης.

Κατά τα λοιπά, η υποδιαίρεση μιας δημόσιας σύμβασης σε τμήματα δεν επηρεάζει ουδόλως τις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας που απαιτούνται και προβλέπονται, αναλόγως του συνολικού ποσού της κάθε σύμβασης.