Δικηγορικό Γραφείο

Αστικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις υποθέσεις αστικού δικαίου και ειδικότερα έχει εξειδικευμένη εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων εμπραγμάτου, ενοχικού, οικογενειακού, και κληρονομικού δικαίου. Ενδεικτικά:

Εμπράγματο δίκαιο: αγοραπωλησίες ακινήτων (διαπραγμάτευση, έλεγχος τίτλων, συνταγή προσυμφώνων), αγωγές διεκδίκησης, διανομή κοινής περιουσίας, στεγαστικά δάνεια, εγγραφή και άρση προσημειώσεων υποθήκης, συστάσεις οριζοντίου και καθέτου ιδιοκτησίας, αγωγή εξάλειψης υποθήκης, δωρεές ακινήτων, αγωγές νομής, ασφαλιστικά μέτρα νομής, υποθέσεις γειτονικού δικαίου.

Ενοχικό Αναλαμβάνουμε, κατά κύριο λόγο, τις ακόλουθες κατηγορίες υποθέσεων: Διαπραγμάτευση, σύνταξη και σύναψη Αστικών Συμβάσεων, εκτέλεση αποφάσεων, πλειστηριασμοί, απαιτήσεις από επιταγές και συναλλαγματικές, διαφορές από συμβάσεις έργου, ευθύνη από διαπραγματεύσεις, δωρεές, αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων, μισθώσεις και μισθωτικές διαφορές, αγωγές αδικαιολόγητου πλουτισμού, αγωγές αποζημίωσης πάσης φύσεως

Οικογενειακό δίκαιο: διαζύγια (συναινετικά ή κατ’ αντιδικία, διατροφή (τέκνου ή συζύγου), επιμέλεια τέκνων, απαιτήσεις συζύγων από τα αποκτήματα του γάμου, άδεια για την εκποίηση περιουσίας ανηλίκου τέκνου, αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων, αναγνώριση τέκνου, υιοθεσία ανηλίκου ή ενηλίκου

Κληρονομικό: Διαθήκες, διαφορές μεταξύ κληρονόμων, διανομή κληρονομιάς, έκδοση κληρονομητηρίου, υποθέσεις διεθνούς κληρονομικού δικαίου (κληρονομίες αλλοδαπών, κατοίκων εξωτερικού κλπ., δημοσίευση και κήρυξη κυρίας διαθήκης, επιδίκαση νόμιμης μοίρας, αποποίηση κληρονομιάς, εύρεση κληρονομιαίας περιουσίας και κληρονόμων, είσπραξη απαιτήσεων κατά της κληρονομιαίας περιουσίας από τους κληρονόμους, διορισμός κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς, μέμψη άστοργης δωρεάς.

Αναγκαστική εκτέλεση, άμυνα κατά της αναγκαστική εκτέλεσης, Εξασφάλιση απαιτήσεων, έκδοση Διαταγής Πληρωμής, κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού.