Δικηγορικό Γραφείο

Διαμεσολάβηση

Στην διαδικασία αυτή μπορούν να υπαχθούν, δυνάμει του ν.3898/2010 (ΦΕΚ Α΄ 211 /16.12.2010), διαφορές ιδιωτικού δικαίου στις οποίες τα μέρη έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς, (όπως π.χ. περιουσιακές, εμπορικές, μισθωτικές, κληρονομικές κ.α.), ενώ δεν μπορούν να υπαχθούν  διαφορές για τις οποίες απαιτείται έκδοση δικαστικής απόφασης (όπως π.χ. η λύση γάμου/διαζύγιο).

Σε υποθέσεις διαμεσολάβησης  αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση ως νομικοί παραστάτες. Περαιτέρω, ως διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές από την αρμόδια Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναλαμβάνουμε και  «την διαμεσολάβηση αυτή καθεαυτή με κατάλληλο, αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο» ( άρθρο 4 παρ. γ του ν.3898/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).