Δικηγορικό Γραφείο

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

Από τα κυριότερα πεδία εξειδίκευσής μας είναι το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων. Στον τομέα αυτό, αναλαμβάνουμε τόσο την διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας ενός δημόσιου διαγωνισμού από πλευράς Αναθέτουσας Αρχής (προετοιμασία τεύχους διαβούλευσης, προετοιμασία τεύχους προκήρυξης, διεξαγωγή διαγωνισμού, έλεγχος και αξιολόγηση δικαιολογητικών, κατακύρωση, υπογραφή της δημόσιας σύμβασης) όσο και την υποστήριξη και αρωγή  από πλευράς υποψήφιου Αναδόχου (υποβολή φακέλου δικαιολογητικών αξιολόγησης και κατακύρωσης, υποβολή  διοικητικών ενστάσεων/προσφυγών, κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων και αιτήσεων ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο, έλεγχος σύμβασης και υπογραφή αυτής).