Δικηγορικό Γραφείο

Διοικητικό / Φορολογικό

Διοικητικό Δίκαιο

Εκπροσωπούμε τους εντολείς μας ενώπιον Δημοσίων Αρχών (όπως Ασφαλιστικά Ταμεία, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, Πολεοδομία, ΟΤΑ, Υπουργεία κ.α) στο πλαίσιο της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών με την Διοίκηση.  Περαιτέρω αναλαμβάνουμε την εκδίκαση υποθέσεων στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, που αφορούν είτε σε προσφυγές ουσίας είτε σε αιτήσεις ακύρωσης. Σε συνεργασία με έμπειρους συναδέλφους φέρνουμε εις πέρας υποθέσεις διοικητικού δικαίου και ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας.

Φορολογικό Δίκαιο

Οι συνεργάτες του γραφείου μας είναι ειδικά εξειδικευμένοι τόσο στην παροχή συμβουλευτικών φορολογικών υπηρεσιών όσο και στην δικαστική επιδίωξη καταλογισθέντων φόρων και τελών (χρέη στο Δημόσιο, διακανονισμοί, αχρεωστήτως καταβληθέντες φόροι, πρόστιμα, κατασχέσεις κλπ). Ειδικότερα, παρέχουμε υπηρεσίες σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας, το ΦΠΑ, τους κατοίκους εξωτερικού, την αλλαγή φορολογικής κατοικίας, κα. Ενδεικτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας αφορούν:

  • Νομική υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους
  • Ενδικοφανής διαδικασία ενώπιον φορολογικών αρχών
  • Σύνταξη δικογράφων σε φορολογικές διαφορές τόσο κατά το στάδιο προσδιορισμού της φορολογικής ενοχής όσο και κατά το στάδιο της διοικητικής εκτέλεσης.
  • Εκδίκαση φορολογικών διαφορών ενώπιον των Διοικητικών Αρχών και των Διοικητικών Δικαστηρίων. Προσφυγές κατά φορολογικών προστίμων, κατά φόρου προστιθέμενης αξίας κ.α.
  • Φορολογικός σχεδιασμός (εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, Νομικές συμβουλές σε φορολογικά υποθέσεις που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων, φόρο κληρονομιάς, φόρο κεφαλαίου, φόρο μεταβίβασης ακινήτων, φορολογία μερισμάτων και γενικότερα κάθε είδους φορολόγηση).