Δικηγορικό Γραφείο

Εμπορικό Δίκαιο

Στον τομέα του εμπορικού δικαίου το γραφείο μας αναλαμβάνει ενδεικτικά:

  • Εμπορικές συμβάσεις, διαπραγμάτευση, σύνταξη και εκτέλεση.
  • Διαπραγμάτευση, σύνταξη και σύναψη Εμπορικών Μισθώσεων.
  • Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας (κατοχύρωση και προστασία σημάτων, επωνυμιών και διακριτικών τίτλων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνιών, αγωγές για άρση προσβολής ηθικού και περιουσιακού δικαιώματος δημιουργού, έλεγχος και σύνταξη όρων συμβάσεων σχετικών με παραχώρηση εξουσιών του δημιουργού έργου πνευματικής ιδιοκτησίας, νομικές συμβουλές και υποστήριξη ως προς την κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας).
  • Προστασία του καταναλωτή από ελαττωματικά προϊόντα και από αθέμιτο ανταγωνισμό, διαφορές από συμβάσεις από απόσταση ή συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται εκτός εμπορικού καταστήματος (πχ αγορές από εταιρίες τελεμάρκετιννκ, αγορές μέσω internet).
  • Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα και προστασία προσωπικών δεδομένων / ιδιωτικότητας.
  • Διαφορές από αξιόγραφα.