Δικηγορικό Γραφείο

Εργατικό Δίκαιο

Στον τομέα του εργατικού δικαίου το γραφείο μας αναλαμβάνει ενδεικτικά:

  • Αποχωρήσεις εργαζομένων και αποζημίωση.
  • Δικαιώματα και υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών.
  • Είσπραξη μισθολογικών απαιτήσεων εργαζομένων κατά του εργοδότη που προκύπτουν από σύμβαση εργασίας.
  • Υπερωριακή απασχόληση.
  • Δικαστική επιδίωξη απαιτήσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από υπερημερία εργοδότη.
  • Άκυρη απόλυση.
  • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
  • Υπαναχώρηση από σύμβαση εργασίας.